Регистрация    Войти
Авторизация
ШIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабз ШIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабз
15-02-2019, 22:55 17 0
Непэ, мэлылъфэгъум и 15-м Мыекъуапэ ермэлыкъ щэкIо. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат игукъэкIыкIэ народнэ ермэлыкъхэр апэу зыщызэхащэгъэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Непэ, мэлылъфэгъум и 15-м Мыекъуапэ ермэлыкъ щэкIо. Адыгэ Республикэм и
Сомэ миллион 700 пэIуагъэхьащт Сомэ миллион 700 пэIуагъэхьащт
15-02-2019, 22:55 15 0
2017-рэ илъэсым энергэобъектхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын ыкIи техническэу зэтегъэпсыхьэжьыгъэнхэм сомэ миллион 700 апэIуагъэхьанэу Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгеим щыIэм рихъу­хьагъ. 2017-рэ илъэсым энергэобъектхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын ыкIи техническэу
Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх
15-02-2019, 22:55 18 0
Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм
Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт
15-02-2019, 22:55 17 0
Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт. Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае
Улажьэмэ, Iахьынчъэ ухъущтэп Улажьэмэ, Iахьынчъэ ухъущтэп
15-02-2019, 22:55 16 0
Мы аужырэ илъэсхэм былымхъуным зыфэзыгъазэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу зэпыт. Мы аужырэ илъэсхэм былымхъуным зыфэзыгъазэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу зэпыт.
Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ
15-02-2019, 22:54 18 0
Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм
ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт
15-02-2019, 22:54 18 0
Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.
Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх
15-02-2019, 22:54 18 0
Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ. Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ.
КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ
15-02-2019, 22:54 21 0
Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим нэмыкI адыгэ къуае къыщыдагъэкIын зэрэфимытхэм ахэр лъэшэу егъэгумэкIых. Хабзэр ащкIэ аукъуагъэу, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ
Адыгеир хэхъоныгъэм игъогу тет Адыгеир хэхъоныгъэм игъогу тет
15-02-2019, 22:54 24 0
Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Дунэе инвестиционнэ форумэу «INVEST IN ADYGEA» зыфиIорэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Дунэе инвестиционнэ форумэу «INVEST IN ADYGEA» зыфиIорэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.