Регистрация    Войти
Авторизация
Чанэу чIыгум ешIушIэх Чанэу чIыгум ешIушIэх
15-02-2019, 22:55 74 0
Тэхъутэмыкъое район администрацием мэкъумэщ хъыз­­мэ­­тымкIэ отделым ипащэу ­Уджыхъу Адам къызэриIуа­гъэм­кIэ, чIыгу гектар мин 18-м ехъу районым илъ. 2016-рэ илъэсым гектар мин 15-м ехъум лэ­жьыгъэ зэфэшъхьафхэр аща­шIагъэх. Тэхъутэмыкъое район администрацием мэкъумэщ хъыз­­мэ­­тымкIэ отделым
Уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм язэшIохын Уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм язэшIохын
15-02-2019, 22:55 61 0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Iахьзэхэлъ хъызмэтшIапIэу «Агрокомплекс» зыфиIоу Н. И. Ткачевым ыцIэкIэ щытым игенеральнэ пащэу Евгений Хворостинымрэ зэ­ды­ряIэгъэ зэIукIэгъум анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщых
ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры
15-02-2019, 22:55 53 0
ЦIыфхэм адыриIэрэ зэIукIэгъухэм, псалъэу къы­шIы­хэрэм, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм ина­хьыжъхэм я Совет иигъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу щы­Iагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгеим щыпсэухэрэм афэкIорэ джэ­псалъэу къы­щишIыгъэм республикэм
Гъэтхэ мафэм илъэсыр егъашхэ Гъэтхэ мафэм илъэсыр егъашхэ
15-02-2019, 22:55 75 0
Теуцожь районым игубгъохэм мы лъэхъаным ащы­жъот. Теуцожь районым игубгъохэм мы лъэхъаным ащы­жъот.
Гектар 1300-м ехъу агъэхьазырыгъ Гектар 1300-м ехъу агъэхьазырыгъ
15-02-2019, 22:55 56 0
Теуцожь районымкIэ Джэджэхьаблэ дэт фирмэу «Синдика-Агро» зыфиIорэр анахь щысэтехыпIэу зичэзыу губгъо IофшIэнхэр зыщызэшIуахыхэрэм ащыщ. Теуцожь районымкIэ Джэджэхьаблэ дэт фирмэу «Синдика-Агро» зыфиIорэр анахь щысэтехыпIэу зичэзыу губгъо IофшIэнхэр зыщызэшIуахыхэрэм ащыщ.
Сомэ миллион 337-рэ къыхагъэкIыгъ Сомэ миллион 337-рэ къыхагъэкIыгъ
15-02-2019, 22:55 83 0
Мыекъуапэ игъогухэм ягъэ­кIэжьын пае Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм 2017-рэ илъэ­сым сомэ миллион 337-рэ къыхагъэкIыгъ. Мыекъуапэ игъогухэм ягъэ­кIэжьын пае Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм 2017-рэ илъэ­сым сомэ миллион 337-рэ къыхагъэкIыгъ.
ШIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабз ШIуагъэ къэзытырэ Iофтхьабз
15-02-2019, 22:55 72 0
Непэ, мэлылъфэгъум и 15-м Мыекъуапэ ермэлыкъ щэкIо. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат игукъэкIыкIэ народнэ ермэлыкъхэр апэу зыщызэхащэгъэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. Непэ, мэлылъфэгъум и 15-м Мыекъуапэ ермэлыкъ щэкIо. Адыгэ Республикэм и
Сомэ миллион 700 пэIуагъэхьащт Сомэ миллион 700 пэIуагъэхьащт
15-02-2019, 22:55 54 0
2017-рэ илъэсым энергэобъектхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын ыкIи техническэу зэтегъэпсыхьэжьыгъэнхэм сомэ миллион 700 апэIуагъэхьанэу Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгеим щыIэм рихъу­хьагъ. 2017-рэ илъэсым энергэобъектхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын ыкIи техническэу
Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх
15-02-2019, 22:55 82 0
Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм
Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт
15-02-2019, 22:55 78 0
Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт. Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае
х