Регистрация    Войти
Авторизация
Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых
15-03-2019, 08:07 13 0
Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт. Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт.
Предпринимательствэм хэхъоныгъэ ышIыным фэшI Предпринимательствэм хэхъоныгъэ ышIыным фэшI
15-03-2019, 00:22 10 0
Адыгэ Республикэм и Сатыу-промышленнэ палатэ и Союзрэ предпринимательствэм игупчэу «Like» зыфиIорэмрэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ Iэнэ хъураеу «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Адыгее» зыцIэр 2019-рэ илъэсым мэзаем и 14-м рагъэкIокIыгъ. Адыгэ Республикэм и Сатыу-промышленнэ
Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт
15-03-2019, 00:22 10 0
2019-рэ илъэсым мэзаем и 13-м Дмитрий Медведевыр N 207-р зытет унашъом кIэтхагъ. 2025-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт Стратегиер ащ щаухэсыгъ. СтратегиемкIэ гухэлъ шъхьаIэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм арысхэр щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэмкIэ нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэр ары.
Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ
15-03-2019, 00:22 10 0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм апае республикэ бюджетым зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къыхагъэкIырэм Адыгеим щыхэхъуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм апае
КъумпIыл Мурат: «Лъэныкъо пстэури цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм адештэ» КъумпIыл Мурат: «Лъэныкъо пстэури цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм адештэ»
15-03-2019, 00:22 8 0
Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Тхы­лъым тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм
Илъэс зэфэхьысыжь Илъэс зэфэхьысыжь
15-03-2019, 00:22 7 0
АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ. АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм
МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ
15-03-2019, 00:22 12 0
СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ. СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ.
Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых
15-03-2019, 00:22 7 0
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм
КЪУМПIЫЛ Мурат: «Проектхэр гъэцэкIэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI» КЪУМПIЫЛ Мурат: «Проектхэр гъэцэкIэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI»
15-02-2019, 22:55 57 0
Урысые инвестиционнэ форумэу Шъачэ щыкIуагъэм республикэмкIэ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор. Урысые инвестиционнэ форумэу Шъачэ щыкIуагъэм республикэмкIэ зэфэхьысыжьэу
Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыщахьыжьы Лэжьыгъэ бэгъуагъэ къыщахьыжьы
15-02-2019, 22:55 79 0
«Синдика-Агро» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэр Теуцожь районым зыщылажьэрэр мыгъэ илъэсипшI мэхъу. «Синдика-Агро» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэр Теуцожь районым зыщылажьэрэр мыгъэ илъэсипшI мэхъу.