• dle 10.2
 • ,
 • наши фильмы
 • Регистрация    Войти
  Авторизация
  » » » ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт

  ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт

  Категория: Новости / Экономика

  Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

  Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэхэм ащыщ автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэм къыхиубытэрэ Iахьэу «Мыекъуапэ — Лэбапэ — Кореновск» зыфиIорэм иIыгъын федеральнэ гупчэм фэгъэзэжьыгъэныр.

  Мыщ занкIэу, гъогу кIэкIымкIэ, Краснодар краим ыкIи Адыгеим якъэ­лэ шъхьаIэхэу Краснодаррэ Мые­къуапэрэ зэрепхых. ШъолъыритIум ахэхьэрэ район заулэхэм ащыпсэурэ цIыфхэр Краснодар иаэропорт екIолIэнхэмкIэ Iэрыфэгъу. Джащ фэдэу Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ярегионхэр Новороссийскэрэ ТIуапсэрэ ащыIэ хы портхэм якIолIэнхэ амал къареты.

  ФедерациемкIэ Советым экономикэ политикэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Валерий Васильевым къызэ­риIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым ипэублэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мы гъогу Iахьыр щынэгъончъэу ыкIи шэп­хъэ гъэнэфагъэхэм адиштэу аIыгъын амал икъу фэдизэу зэрэщымыIэр зэрытхэгъэ тхьапэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак фигъэхьыгъ.

  Сенаторэу Валерий Васильевым къызэрэхигъэщыгъэу, Росавтодорым уплъэкIунэу зэхищагъэхэм къызэра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, мы гъогу Iахьым ишъомбгъуагъэ, зэрэзэтегъэпсыхьагъэр шапхъэу щыIэхэм адиштэрэп. Ащ къы­хэкIыкIэ машинэхэр псынкIэу щызэб­лэкIын алъэкIырэп, эколо­гием ылъэ­ны­къокIэ Iофхэм язытет къегъэ­дэи.

  Федеральнэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм мы Iахьыр ахэгъэхьэгъэным епхыгъэ унашъо УФ-м и Правительствэ зишIыкIэ, къэкIощт илъэсым Росавтодорым ахъщэ тедзэу сомэ миллион 278,7-рэ джыри зэрищыкIэ­гъэщтыр Валерий Васильевым къы­Iуагъ. Автомобиль гъогоу A-160 «Мые­къуапэ — Лэбапэ — Кореновск» зыфиIорэр зэрифэшъуашэу зэтегъэ­псыхьагъэ зыхъукIэ, трассэу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфи­Iорэм итехническэ зытет нахьышIум фиузэнкIыщт. ГъогурыкIоныр нахь щынэгъончъэу, цIыфхэм ыкIи хьылъэ­хэм язещэн пэIухьэрэ транспорт хъарджхэр нахь макIэ хъущтых.

  Мы Iофыгъом сенаторхэр тапэкIэ хэплъэщтых, ащ еплъыкIэу фыряIэр шъолъырым ипащэхэм араIощт, Комитетым унашъоу ышIыгъэр зэрыт документхэр УФ-м и Правительствэ фагъэхьыщтых.

  Тхьаркъохъо Адам.

     Источник: Газета Адыгэ Макъ
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.