• dle 10.2
 • ,
 • наши фильмы
 • Регистрация    Войти
  Авторизация
  » » » ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры

  ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры ЗэкIэ зэлъытыгъэр тэры

  Категория: Новости / Экономика

  ЦIыфхэм адыриIэрэ зэIукIэгъухэм, псалъэу къы­шIы­хэрэм, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм ина­хьыжъхэм я Совет иигъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу щы­Iагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгеим щыпсэухэрэм афэкIорэ джэ­псалъэу къы­щишIыгъэм республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ стратегием яIахь ха­лъ­хьанэу, ­япредложениехэр къахьынхэу игъо щафи­лъэгъугъ.

  Тэ, республикэм щыпсэухэрэм, анахьышIоу зыми тиха­бзэхэмрэ тиамалхэмрэ ышIэ­хэрэп. Тащыщыбэмэ наукэмрэ экономикэмрэкIэ къидзэнхэр ашIын амылъэкIыми, экономикэм хэхъоныгъэ зэришIын фэе лъэныкъохэр къаIонхэу амал яI.

  ТикIэлэцIыкIухэм янеущырэ мафэ зыфэдэщтым ыгъэгумэ­кIыхэрэм Мурат Къэралбый ыкъом иджэпсалъэ къыдыра­гъэштэнэу зафэсэгъазэ. Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм иджэпсалъэ къызыпкъырыкIыгъэр Адыгей гупсэм, ащ щыпсэухэрэм къа­рыкIощтым КъумпIыл Мурат зэригъэгумэкIырэр ары.

  Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ гъэ­зетеджэхэр, Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт шъуипредложениехэр гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иэлектрон ад­ресэу аdygvоiсе@mаil.ru зы­фиIорэм къэжъугъэхьых. ЗэкIэ ахэр Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ саты­умрэкIэ и Министерствэ Iэ­кIэдгъэхьажьыщтых.

  Былымхъуным республикэм зыкъыщегъэIэтыжьыгъэнымкIэ, былымпIашъэхэм, анахьэу чэмхэм, яIыгъын зыпкъ игъэуцо­жьыгъэнымкIэ сфэлъэкIыщтыр зэкIэ сшIэнэу шъусэгъэгугъэ. Зы лъэхъанэ горэм Адыгеим ищагухэм, иколхозхэм, исовхозхэм былымышъхьэ мини 100 фэдиз ащаIыгъыгъ, щэ тонн ми­ни 100 пчъагъэ чэмхэм къа­кIахыщтыгъ.

  Щэ заводхэм яобъединение игенеральнэ директорэу Хэшх Мэдинэ ишIуагъэкIэ адыгэ къуаем идэгъугъэ джащыгъум зэрэхэгъэгоу щызэлъашIэгъагъ. Адыгеир анахьэу зэрыгушхорэмэ ар ащыщ хъугъагъэ.

  Щэр къызыкIахырэ чэмы­шъхьэ пчъагъэр республикэм хэпшIыкIэу джыдэдэм нахь макIэ щыхъугъ. Тищэ заводхэм япродукцие зыхашIыкIырэ щэр Краснодар краимрэ Ставропольемрэ къаращы.

  Былымхъуныр федэшхо къэзымытырэ е чIэнагъэ языгъэ­шIырэ отраслэу сыдигъуи щытыгъ. Ар зэпхыгъэр щэ килограмм пчъагъэу чэмхэм къа­кIахырэр, Iусхэм ыкIи нэмыкI­хэм ахъщэу апэIухьэрэр ары.

  Тиджырэ лъэхъан фермерхэр ары чIыгухэр зылэжьыхэ­рэр. Ахэм колхозхэм ахэтыгъэ­хэм ячIыгу Iахьхэр ­бэ­джэн­дэу аштагъэх. Ахэм ащыщэу бэп чIыгулэжьыным дакIоу былымхъунми пылъыр. Мыщ ­дэжьым къэIогъэн фае техникэ пэрытхэр зэрагъэфедэрэм епхыгъэу губгъо IофшIэнхэм къоджэдэсхэр макIэу зэрахэла­жьэрэр. Къоджэдэсхэм азыныкъо нахьыбэмэ IофшIэн зыщагъотын алъэкIыщт былым­хъуным джыдэдэм жъажъэу ­хэ­хъоныгъэ зэришIырэр, со­циаль­нэ Iофы­гъохэм язэшIохын ар зэрэфэмылажьэрэр къэIо­гъэн фае.

  Былымхъуным зыкъызэриIэ­ты­жьыщт шIыкIэм икъоу егу­пшысэгъэн фае. Ащ охътаби, мылъкуби ищыкIагъ. Ау ар зэ­шIохыгъэн фаеу сэлъытэ. Сэ сы­зэреплъырэмкIэ, чIыгулэ­жьы­ным пылъ фермерым былымхъуным, щэм икъэхьыжьын за­фигъэзэным кIэзыгъэгушIущт амалхэр къэгъотыгъэнхэ фае. Апэрэ чэзыоу Iофыр зыщегъэ­жьэгъэн фаер къоджэдэс уна­гъохэм ябылымхэм апае хъу­пIэх­эр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэр, щэр защаIахыщт чIыпIэхэр къуаджэхэм къащызэIу­хыгъэнхэр ыкIи нэмыкI амалхэр зехьэгъэнхэр ары.

  Сэ зи кIэ къэсыугупшысы­гъэп. Былымхъуным респуб­ли­кэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэр ары хэзгъэунэфыкIы сшIоигъуа­гъэр.

  Мы Iофым Общественнэ па­латэри, Народнэ фронтри, нэ­мыкI общественнэ организациехэри, муниципальнэ, поселкэ советхэри, депутатхэри, къэбар жъугъэм иамалхэри къыхагъэлэжьэн алъэкIыщтыгъэ.

  Дзыбэ Ким.  Источник: Газета Адыгэ Макъ
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.