• dle 10.2
 • ,
 • наши фильмы
 • Регистрация    Войти
  Авторизация

  Бжыхьасэхэм яшIушIэх Бжыхьасэхэм яшIушIэх

  Категория: Новости / Экономика

  Гъатхэр къэсыгъ, ом изытет зыпкъ еуцо, тыгъэнэбзый­хэм чIыгур къагъэфабэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр губгъо IофшIэнхэм афежьагъэх. ГъэрекIо апхъыгъэ бжыхьасэхэм яшIушIэх, гъэтхасэхэм яп­хъын зыфагъэхьазыры.


  Бжыхьасэхэм яшIушIэх Бжыхьасэхэм яшIушIэх
  АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, 2017-рэ илъэсым Iуахыжьынэу зэкIэмкIи бжыхьэсэ гектар мин 93,7-рэ апхъыгъ. Ащ щыщэу коцым гектар мин 75,4-рэ, хьэм гектар мин 11,8-рэ, бжыхьэсэ тритикалым гектар мин 0,84-рэ, рапсым гектар мини 5,6-рэ арагъэубытыгъ.

  Бжыхьасэхэм язытет мэкъу­мэщым фэгъэзэгъэ специалистхэм ренэу ауплъэкIу. Ахэм къызэраIорэмкIэ, кIымафэр дэ­гъоу рахыгъ, непэрэ мафэм ехъулIэу уагъэрэзэнэу щыт. Цыгъохэм лэжьыгъэу къэкIыгъэр амыгъэкIодыным пае гектар мин 19,1-мэ щэнаутхэр ахалъхьагъэх.

  Республикэм ичIыгулэжьхэм янахьыбэм чIыгъэшIухэр бжыхьасэхэм аIэ­кIагъэхьагъэх. Гъэ­тхапэм и 13-м ехъулIэу апэрэр аухыгъ, ятIонэрэм ыуж ихьанхэу щыт.

  АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ, муниципалитетхэм япащэхэм 2017-рэ илъэсым алэжьыщтыр нахь макIэ мы­хъу­ным, чылэпхъэ лъэпкъы­шIу­хэр апхъынхэм гъунэ лъафы. Зэ­кIэм­кIи гъэтхэсэ гектар мини 123,2-рэ апхъын гухэлъ яI. Ащ щыщэу гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм гектар мин 49,6-рэ, техниче­скэ культурэхэм гектар мин 68,7-рэ, картоф ыкIи нэшэ-хъырбыдзхэм гектар мин 1,05-рэ, былым­Iусхэм гектар мини 3,3-рэ, Iэзэгъу уцхэр зыхашIыкIыхэрэм гектар мин 0,55-рэ арагъэубытыщт. ДжырэкIэ гъэтхэсэ гектар 1200-рэ апхъыгъ.

  Минеральнэ чIыгъэшIоу ящы­кIэгъэщтыр джырэкIэ рес­публи­кэм ихъызмэтшIапIэхэм къызIэ­кIагъахьэ. ПстэумкIи ар тонн мин 39,7-рэ мэхъу. Ащ щыщэу процент 78-р зэрагъэгъотыгъах, бжыхьасэхэм ряшIу­шIэнхэу ам­миачнэ чIыгъэшIоу яIэр проценти 102-рэ.

  Республикэм ичIыгулэжьхэр техникэмкIэ зэтегъэпсыхьа­гъэх. Илъэс къэс аужырэ шапхъэхэм адиштэхэрэ тракторхэу, комбайнэхэу къащэфыхэрэм япчъагъэ хэхъо. 2016-рэ илъэ­сым трактор 40, комбайни 10, бы­лымIусхэр зэрыIуахыжьырэ ком­байни 10, зэрыпхъэщтхэ, зэры­жъощтхэ ыкIи нэмыкI губгъо IофшIэнхэр зэрызэшIуахыщт Iэ­мэ-псымэ 45-рэ зэра­гъэгъотыгъ.

  Делэкъо Анет.  Источник: Газета Адыгэ Макъ
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
  х