• dle 10.2
 • ,
 • наши фильмы
 • Регистрация    Войти
  Авторизация
  » » » Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх

  Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх

  Категория: Новости / Экономика

  Республикэм ичIыгулэжьхэр гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэм афежьагъэх, чIыгу гектар мини 123,2-мэ лэжьыгъэр арагъэкIун мурад яI.

  Гъэтхасэхэм нахьыбэмкIэ къа­хиубытэхэрэр зернэ ыкIи техническэ культурэхэр арых, джащ фэдэу картофыр, хэтэ­рыкIхэр, нэшэ-хъырбыдзхэр, былымIускIэ агъэфедэщтхэр къагъэкIыщтых.

  Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, пIэлъэ кIэкIхэм къакIоцI гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэр зэшIохыгъэ хъунхэм пае икъоу техникэри, гъэстыны­пхъэ-щыфэ материалхэри аIэкIа­гъэ­хьагъэх. Джащ фэдэу чылэ­пхъэшIухэри чIыгъэшIухэри къа­щэфыгъэх.

  Гъэтхэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан дакIоу бжыхьасэхэми чIы­гъэшIухэмкIэ яшIушIэх. Респуб­ликэм игектар мин 93,7-мэ бжы­хьасэхэр арагъэкIугъ, ­пстэуми лэжьыгъэр къащыхэкIыгъ. Не­пэкIэ гектар мин 80,4-мэ чIы­гъэшIухэр арагъэкIугъэх, ар бжыхьасэхэр зыхэлъ чIыгум ипроцент 86-рэ фэдиз мэхъу. ЧIыгулэжьхэм мы мэфэ заулэ­хэм къакIоцI а IофшIэныр аухын мурад яI. Хъызмэт заулэ джыри икIэрыкIэу чIыгъэшIухэр чIыгум егъэкIугъэнхэм фежьа­гъэх.  Источник: Газета Адыгэ Макъ
  Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
  х